जीवन ज्योती

जीवन ज्योती बीमा योजना सिमित भुक्तानी सावधिक जीवन वीमा योजना हो । पटक पटक वीमाशुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने ग्राहकहरुलाई मध्यनजर राखि किस्ता बन्दीमा तथा एकल तरीका अनुरुप पनि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिन नयाँ किसिमको बीमा योजना हो ।
यस वीमा योजनामा वीमा समाप्ती मिति सम्म बिमित जीवित रहेमा वा बीमा समाप्ती मिति अगावै वीमितको मृत्यु भएमा वीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाँक रकम र नियमानुसारको वोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइने व्यवस्था छ ।

 बिमाका विशेषताहरुः
१) बीमा योजनाको नामः “नेपाल लाइफ जीवन ज्योति” (सिमित भुक्तानी साबधीक जीवन बीमा)
२) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्थाः बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा वा बीमा अवधि भित्रै बीमीतको मृत्यु भएमा            
३)अधिकतम बीमा अवधिः ३० वर्ष      
४) न्यूनतम बीमा अवधिः १० वर्ष      
५) विमाशुल्क

भुक्तानि अवधिः-

बीमा अवधि वर्षः

  १०

  १५

  २०

  २५

  ३० 

बीमा शुल्क भुक्तानी  अवधि वर्षः

  १/५

  १/५/१०

  १/५/१०/१५

  १/५/१०/१५/२०

  १/५/१०/१५/२० /२५

६) न्यूनतम प्रवेश उमेरः ११ वर्ष 
७) अधिकतम प्रवेश उमेरः ६० वर्ष
८) न्यूनतम बीमाङ्क रकमः रु.५०,०००/- (पचास हजार मात्र)
९) अधिकतम बीमाङ्क रकमः आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
१०) ऐच्छिक सुविधाः दुर्घटना लाभ विमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको 
११) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरुः
क) ऋण तथा र्समर्पण मूल्य  - एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा शुरु भएको मितिले एक वर्षपश्चात        
          - बीमालेखको र्समर्पण मुल्य वा र्समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त हून्छ ।
          - एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा ३ वर्षो बीमाशुल्क           
भुक्तानी गरे पश्चात र्समपण मुल्य वा र्समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त हून्छ ।

No Of Views :    20308
mascoute