जीवन उन्नति बीमा योजना

विभिन्न प्रकार धनवर्षा जीवन बीमाको अपार सफलता र बीमितहरूको जन चाहना अनुरूप “जीवन उन्नति”  बीमा योजना कम्पनीले मिति २०७२ श्रावण १९ गतेदेखि सर्वसाधारण माझ ल्याएको छ । यस योजनामा एकल भुक्तानीको व्यवस्था, अपाङ्ग अशक्तताको सुविधा, बीमालेख धितोमा एक वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थाका साथै १२, १६ र २० वर्ष अवधिका लागि बीमा गर्न सकिने जस्ता थप सुविधाहरू रहेका छन् ।

योजनाका मुख्य विशेषताहरू :

क)१६ वर्ष देखि ५८ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरूको जीवन बीमा हुने,

ख)सिमित अवधि मात्र बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने,

ग)बीमा अवधि भित्र ४ वर्षको अन्तरालमा विभिन्न किस्तामा बीमाङ्कको ६०% रकम प्राप्त हुने,

घ)बीमा अवधि समाप्तिमा बीमाङ्कको ४०% रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ठ पाइने,

ङ)न्यून रकम बीमा कम्पनीमा रही पूर्ण बीमाङ्क बराबर जोखिम बहन हुने,

च)बीमा अवधिमा बीमितको कदंकदाचित मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलार्इ  एकमुष्ठ रकम प्राप्त हुने हुँदा वित्तिय जोखिम कम हुने,

छ)बीमा चालु भएको १ वर्ष पश्चात ऋण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा सदैव तरलताको सुविधा हुने,

ज)बीमा अवधिभित्र बीमित दुर्घटनाबाट अपाङ्ग वा अशक्त भएमा अपाङ्ग/अशक्तता सुविधा बापत बीमाङ्क बराबर रकम मासिक १२० किस्तामा पाइने र बाँकी बीमाशुल्क छुट भर्इ बीमा चालू रहिरहने।

बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी

१)   बीमा योजनाको प्रकार           :     सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा

२)   प्रवेश उमेर                           :     १६ वर्ष देखि ५८ वर्ष

३)   बीमा अवधि                         :     १२ वर्ष, १६ वर्ष र २०  वर्ष

४)   बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर: ७० वर्ष

५)  बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि      :      

६)   बीमाङ्क रकम                     :     रु.५०,०००/– (पचास हजार ) देखि  आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
 

                    

बीमा अवधि

१२ वर्ष

१६  वर्ष

२०  वर्ष

बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि

एकल वा १०  वर्ष

एकल वा १४  वर्ष

एकल वा १८ वर्ष

 

७)  ऐच्छिक सुविधा  :     दुर्घटना मृत्यु लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु.५०,००,००० सम्म लिन सकिने । ऐच्छिक सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट बीमालेखको पुरक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अपाङ्ग वा अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालू रहि मृत्यु जोखिम बहन भइ रहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम बीमाङ्क रकम फिर्ता हुँदै जाने तथा अवधि समाप्तिमा आर्जित बोनस समेत प्राप्त हुने ।

८)  यस योजनामा समावेश भएका सुविधा : ऋण तथा समर्पण मूल्य 

क)  एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् बीमालेखको समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

ख)  एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

९)  बीमाङ्क तथा बोनस रकम भुक्तानी पाउने अवस्था            :

क)  बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत तपसिल बमोजिम बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस रकम भुक्तानी दिइने छ ।

 

भुक्तानी अवधि

भुक्तानी गरिने रकम

बीमा अवधि १२ वर्ष

बीमा अवधि १६ वर्ष

बीमा अवधि २० वर्ष

४ वर्ष पछि

बीमाङ्कको ३०%

बीमाङ्कको २०%

बीमाङ्कको १५%

८ वर्ष पछि

बीमाङ्कको ३०%

बीमाङ्कको २०%

बीमाङ्कको १५%

१२ वर्ष पछि

बीमाङ्कको ४०% र बोनस

बीमाङ्कको २०%

बीमाङ्कको १५%

१६ वर्ष पछि

बीमाङ्कको ४०% र बोनस

बीमाङ्कको १५%

२० वर्ष पछि

बीमाङ्कको ४०% र बोनस

ख)        बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।

No Of Views :    23068
mascoute